Inhoudsopgave

 1. Algemene gegevens
 2. Missie en visie van De Haven
 3. Beleidsplan
 4. Bestuurssamenstelling
 5. Beloningsbeleid
 6. Verslag van activiteiten
 7. Financiële verantwoording

1. Algemene gegevens

Statutaire naam:                  Baptistengemeente Wijk bij Duurstede en omstreken (“Baptistengemeente de Haven”)

RSIN / fiscaal nummer:     825897877

Website:                                 www.gemeentedehaven.nl

Adres samenkomsten:         Remus 4, 3962 KT  Wijk bij Duurstede (Revius Lyceum)

Postadres (secretariaat):     Linge 46, 3961 JG  Wijk bij Duurstede

E-mailadres:                           info@gemeentedehaven.nl

IBAN:                                       NL61 ABNA 0497 4140 07

2. Missie en visie van De Haven

Onze missie is:

“Jezus’ liefde leven”

Onze visie luidt:

Wij willen Jezus’ liefde leven. Want Jezus Christus koos ervoor
om voor onze zonden te sterven en toonde daarmee de ultieme
liefde. Daarna stond Jezus op uit de dood. Door de kracht van de
Heilige Geest willen wij aan onze omgeving bekendmaken dat het
geloof in Jezus onze relatie met God herstelt. Zoals Jezus liefhad
en diende, zo wil ook De Haven liefhebben en dienen, in woord
en daad. Bruisend en gastvrij, een kerk die Jezus’ liefde leeft!

3. Beleidsplan

Baptistengemeente de Haven is aangesloten bij de Alliantie van Baptisten en CAMA Gemeenten Nederland (ABC Gemeenten Nederland). Het beleidsplan van ABC Gemeenten Nederland is te vinden op de website: http://www.abcgemeenten.nl/abc/anbi.

4. Bestuurssamenstelling

De gemeente wordt bestuurd door de raad van oudsten. Deze bestaat uit vier oudsten-echtparen en een secretaris.

5. Beloningsbeleid

Er zijn geen personen in dienst van de gemeente. De externe sprekers ontvangen voor hun spreekbeurten een spreekvergoeding en een reiskostenvergoeding.

6. Verslag van activiteiten

In Baptistengemeente de Haven vinden onder meer de volgende activiteiten plaats:

 • Zondagse erediensten
 • Zending
 • Jeugd- en kinderwerk
 • Evangelisatie, waaronder Alpha-cursussen
 • Gemeente-opbouw (diaconie, gebed, onderwijs, pastoraat)

7. Financiële verantwoording

Hieronder vindt u een samenvatting van de baten en lasten over het vorige boekjaar en een overzicht van de voorgenomen bestedingen (begroting) voor het huidige boekjaar:

Financieel overzicht Baptistengemeente De Haven Wijk bij Duurstede

     

Boekjaar 2017-2018  *)

         
             
       

Baten en

 

Voorgenomen

       

lasten

 

bestedingen

       

2017-2018

 

2017-2018

       

 

             

BATEN

         
               
 

Totaal giften en collectes

 

105.826

     
 

Waarvan bestemd voor derden

 

-19.070

     
   

(bijv. zendingsorganisaties en noodhulp)

         
 

Totaal netto baten

 

86.755

     
   

(ten behoeve van de gemeente)

         
               
               

LASTEN

         
               
 

Zending

 

14.700

 

14.800

 
 

Jeugd- en kinderwerk

 

4.927

 

10.075

 
 

Evangelisatie

 

4.679

 

4.650

 
 

Opbouw gemeente (diaconie, gebed, onderwijs, pastoraat)

12.464

 

10.045

 
 

Erediensten (sprekers, muziek, techniek)

 

14.991

 

16.960

 
 

Beheerskosten (o.a. huur)

 

16.459

 

23.280

 
               
 

Totaal lasten

 

68.219

 

79.810

 
               
               

SALDO BATEN EN LASTEN

 

18.536

     
               
               

*) Het boekjaar van Baptistengemeente De Haven loopt van 1 september tot en met 31 augustus.